Samenwerkingspartners

banner logos partners 584


Samen bereik je meer. Om de doelen van Connect te bereiken, is samenwerking en overleg met andere organisaties van groot belang. Daarom werkt Connect samen met de volgende organisaties:

De Hartstichting
Harteraad
Nederlandse Vereniging van Hart- en Vaatverpleegkundigen (NVHVV)
De Nederlandse Hart Registratie (NHR)

Connect wordt mede mogelijk gemaakt door een aantal partners. Sponsoring, in de zin van financiële dan wel anderszins op geld waardeerbare ondersteuning, ongeacht of daar al dan niet een bepaalde tegenprestatie tegenover staat, komt in de zorg regelmatig en in verschillende vormen en contexten voor.

Om te voorkomen dat dergelijke ondersteuning zou kunnen leiden tot ongewenste beïnvloeding van beroepsbeoefenaren zijn de afspraken vastgelegd conform de regelgeving van CGR en van GMH. Sponsoring kan alleen onder strikte voorwaarden. Partijen moeten bij het maken van sponsorafspraken aannemelijk kunnen maken dat:
1. de sponsoring innovatieve en/of kwaliteitsverbeterende activiteiten ondersteunt, en
2. de sponsoring directe of indirecte verbetering van zorg aan patiënten of de bevordering van de medische wetenschap tot doel heeft, en
3. de betreffende activiteiten niet of niet volledig op andere reguliere wijze worden gefinancierd.

Sponsoring mag niet leiden tot ongewenste beïnvloeding van het voorschrijf-, inkoop- of aflevergedrag van de gesponsorde. Uiteraard kan sponsoring leiden tot een zekere ‘spin off’, zoals een grotere naamsbekendheid en/of beter imago van een bedrijf. Het direct of indirect koppelen van het sponsoren aan het inkopen of voorschrijven van bepaalde geneesmiddelen of hulpmiddelen is echter uit den boze. Invloed van een sponsor op het beleid of activiteiten hoeft niet per definitie ongewenst te zijn. Wel moet iedere (schijn van) ongewenste beïnvloeding worden vermeden.
De NVVC onderschrijft de CGR en GMH regels volledig en neemt het voortouw in registraties in het transparantieregister Zorg.
Meer informatie is te vinden op de website van de NVVC.

De samenwerking met onze partners is van start gegaan in 2014. Tezamen met deze partners streven we een aantal doelen na, op grond waarvan samenwerking meerwaarde oplevert. De implementatie van richtlijnen, het voeren van een goede registratie en samenwerking in de keten zijn hierin leidend.
Onze partners:

Astra Zeneca
Bayer
BMS / Pfizer
Boehringer Ingelheim 
Daiichi Sankyo
Novartis
Sanofi
Vifor